Kære medlem af Solrød Lokalhistoriske Forening

Afholdelse af generalforsamling 2021 

Vi forsøger os endnu en gang, måske har vi mere held med at får gennemført en generalforsamling denne gang.

Alt tyder på, at vi må mødes til generalforsamling i juni, men meget kan ske, det har vi set i hele Coronaperioden. Såfremt vi ikke må være indendørs i Aktivitets- og Frivilligcentret, vil vi afvikle generalforsamlingen uden for på pladsen, samme tidspunkt. Der vil ikke bliver serveret mad eller drikke

Vi har brug for tilmelding til generalforsamlingen, da vi kan være ramt af begrænsning i hvor mange vi må være, så du skal tilmelde dig via denne tilmeldingsformular. Tilmelding senest den 13. juni.

  Sikkerhedskontrol

  GENERALFORSAMLING 2021

  Solrød Lokalhistoriske Forening Indkalder herved til Ordinær generalforsamling i Aktivitets- og Frivilligcentret, Solrød Center 85,
  Mandag den 14. juni 2021, kl. 19.00

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
  4. Vedtagelse af budget og herunder fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
   1. Bestyrelsen foreslår ændringer af vedtægter, se herunder.
  6. Valg af bestyrelse: På valg er Tonny Lauridsen 2 år, Lis Hansen og Kirsten Kurland 1 år. Et bestyrelsesmedlem for 2 år. Bestyrelsen foreslår Bent Petersen. Et bestyrelsesmedlem for 2 år, bestyrelsen foreslår Inger-Hanne Christensen
  7. Valg af suppleanter: Poul-Erik Langvad, Else Haugaard-Hansen, begge modtager genvalg
  8. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant: Revisor Kjeld Ejdorf (genvalg), bestyrelsen foreslår Bendt Kirk.
   Revisorsuppleant: bestyrelsen foreslår Tina Glimsager.
  9. Eventuelt:

  Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til vedtægterne:

  1. 1 stk. 3 ændres fra:
   1. Foreningen er medlem af ”Sammenslutningen af Lokalhistoriske Foreninger”.
    Til ny tekst:
   2. Foreningen er medlem af ”Dansk Lokalhistorisk Forening”.
    Ændringen skyldes, at den omtalte forening har skiftet navn.
  2. 4 ændres fra:
   1. På den årlige generalforsamling vælges en bestyrelse bestående af 5 medlemmer og 1-3 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
   2. Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.
   3. Valg til bestyrelse sker normalt for 2 år. 3 medlemmer vælges på ulige årstal og 2 på lige årstal. Der kan vælges op til 3 suppleanter og disse vælges normalt for 1 år.

  Til ny tekst:

  1. På den årlige generalforsamling vælges en bestyrelse bestående af 5 medlemmer og 1-3 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
  2. Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.
  3. Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle økonomiske og juridiske forhold.
  4. Foreningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele prokura.
  5. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. Ved stemmelighed bortfalder et forslag.
  6. Valg til bestyrelse sker normalt for 2 år. 3 medlemmer vælges på ulige årstal og 2 på lige årstal. Der kan vælges op til 3 suppleanter og disse vælges normalt for 1 år.

  Ændringsforslagene skyldes, at det ikke var tydeligt nok, hvem der tegnede foreningen, banken har ønsket præciseringen under hensyntagen til hvidvaskningsloven.

  Yderligere forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 7. juni 2021.

  Kontingent

  Hvis du ikke allerede har betalt dit kontingent, kan det nås endnu, kontingentet er som tidligere kr. 150,- for familie medlemskab og kr. 125,- for enkeltmedlemmer. Du kan indbetale på kontonummer: reg. 1551 kontonummer 5099978 husk at angive dit fulde navn.

  På bestyrelsens vegne
  Formand
  Tonny Lauridsen