Bestyrelsen håber meget, at vi kan afholde den ordinære generalforsamling i april 2021, det vil Coronasituationen vise, når vi kommer dertil.
Vi planlægger at afholde den, den 27. april kl. 19:00 i Aktivitets- og Frivilligcentret.

GENERALFORSAMLING 2021

Solrød Lokalhistoriske Forening

Indkalder herved til Ordinær generalforsamling i Aktivitets- og Frivilligcentret, Solrød Center 85, Tirsdag, den 27. april 2021, kl. 19.00

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4. Vedtagelse af budget og herunder fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
a. Bestyrelsen foreslår ændringer af vedtægter, se herunder.
6. Valg af bestyrelse: På valg er Tonny Lauridsen 2 år, Lis Hansen og Kirsten Kurland 1 år. Et bestyrelsesmedlem for 2 år. Bestyrelsen foreslår Bent Petersen. Et bestyrelsesmedlem for 2 år.
7. Valg af suppleanter: Poul-Erik Langvad, Else Haugaard-Hansen.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant: Revisor Kjeld Ejdorf, Bendt Kirk. Revisorsuppleant: Tina Glimsager.
9. Eventuelt:

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til vedtægterne:

1. § 1 stk. 3 ændres fra:
a. Foreningen er medlem af ”Sammenslutningen af Lokalhistoriske Foreninger”.
Til ny tekst:
b. Foreningen er medlem af ”Dansk Lokalhistorisk Forening”.
Ændringen skyldes, at den omtalte forening har skiftet navn.
2. § 4 ændres fra:
a. 1. På den årlige generalforsamling vælges en bestyrelse bestående af 5 medlemmer og 1-3 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
b. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.
c. 3. Valg til bestyrelse sker normalt for 2 år. 3 medlemmer vælges på ulige årstal og 2 på lige årstal. Der kan vælges op til 3 suppleanter og disse vælges normalt for 1 år.
Til ny tekst:
a) På den årlige generalforsamling vælges en bestyrelse bestående af 5 medlemmer og 1-3 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
b) Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.
c) Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle økonomiske og juridiske forhold.
d) Foreningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele prokura.
e) Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. Ved stemmelighed bortfalder et forslag.
f) Valg til bestyrelse sker normalt for 2 år. 3 medlemmer vælges på ulige årstal og 2 på lige årstal. Der kan vælges op til 3 suppleanter og disse vælges normalt for 1 år.

Ændringsforslagene skyldes, at det ikke var tydeligt nok, hvem der tegnede foreningen, banken har ønsket præciseringen under hensyntagen til hvidvaskningsloven.
Yderligere forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 1. april 2021.