GENERALFORSAMLING 2024

 Solrød Lokalhistoriske Forening

Indkalder herved til

Ordinær generalforsamling i Aktivitets- og Frivilligcentret,

Solrød Center 85,

Tirsdag den 30.april 2024, kl. 19.00

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
  4. Vedtagelse af budget og herunder fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse: På valg er Kirsten Kurland og Lis Hansen, genopstiller.
  7. Valg af suppleanter: På valg er Beathe Olsen og Else Haugaard-Hansen, genopstiller.
  8. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant: Revisor Kjeld Ejdorf, Bendt Kirk. Revisor suppleant: Tina Glimsager.
  9. Eventuelt:

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 1. april 2024. på mail: tla@solofo.dk eller via brev (bemærk der er lang leveringstid med posten) det er også tilladt at smide det i min postkasse.

Efter Generalforsamlingen, vil der være et ”foredrag” om fattighuse i vores kommune.

Vi slutter, som sædvanlig, af med lidt god ost og lidt vin.